Polityka prywatności – Instafota

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

Platformy internetowej „Instafota.pl”

(obowiązuje od 25-05-2022)

§ 1

Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  Progresion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-831) przy ul. Twardej 44; o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł opłaconym w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000786204; NIP: 5272893233; REGON: 383354706.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Przedstawiciele Progresion są do Twojej dyspozycji pod następującymi danymi kontaktowymi:

adres korespondencyjny: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.

adres e-mail: kontakt@instafota.pl

Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podanie przez Ciebie danych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest przede wszystkim niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Co więcej, obowiązujące przepisy związane z prawem podatkowym i rachunkowością wymagają od administratora przetwarzania tych danych. Kolejną podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Progresion. Twoje dane uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie łączącej nas z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie, m.in. umożliwienia Ci założenia konta i złożenie zamówienia, w tym również dokonanie płatności a w razie fizycznej wysyłki – jej prawidłowe doręczenie, a także otrzymywania przez Ciebie komunikacji marketingowej koniecznej do informowania Cię o ograniczonych czasowo lub ilościowo produktach i usługach – przez czas trwania tych umów;
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności:
 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych;
 • rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa;.

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków (np. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe; przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu, itd.);

 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz windykacja należności (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, akcji marketingowych) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań;
 • kontakt z nami (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy) – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy, czy pocztę elektroniczną) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji;
 • marketing bezpośredni (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych, telefonicznie, poprzez serwisy społecznościowe, poprzez wiadomości SMS, poprzez powiadomienia „push” (jeśli wyrazisz zgodę na te kanały) lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych na platformie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu);
 • organizacja akcji marketingowych i konkursów – jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział – (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji marketingowej, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
 • prowadzenie analiz statystycznych i przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego, jest to nasz prawnie uzasadniony interes).

Jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy?

Gromadzone przez nas dane ograniczają się do wymogów prawidłowego wykonania umowy, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dla zawarcia umowy wymagamy jedynie podania imienia oraz adresu e-mail. Pozostałe dane, które uzupełnisz na swoim koncie użytkownika mają charakter dobrowolny, choć mogą być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i wykonania umowy (jak np. podanie adresu). Dodatkowo podane dane pomogą Ci lepiej i pełniej korzystać z usługi, a nam podnosić jej jakość i dostosować ją do Twoich potrzeb.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą internetową przetwarzamy takie dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies, o których przeczytasz w § 2.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych? 

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Progresion; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywałoby się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powstaje gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, 
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną. W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, w całym okresie w którym posiadasz aktywne konto Użytkownika, a także po zakończeniu umowy w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (5 lat), 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych). 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Twoje konto użytkownika nie podlega ocenie przez system informatyczny. 

§ 2

Polityka Cookies

Progresion na swojej platformie internetowej (www.instafota.pl), podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). 

Cookies spełniają bardzo wiele przydanych funkcji, bez których korzystanie z naszych usług nie byłoby pełne ani sprawne.  Staraliśmy się je opisać poniżej, ale jeżeli informacje te okazałyby się niewystarczające, napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta użytkownika. 
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby platforma sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na platformie. 
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z platformy, np. które szkolenia najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych w niektórych funkcjonalnościach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” i pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z platformy.
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania z usługi.
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy (jak wielu wchodzi na nią, jak długo na niej pozostają, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem itp.). Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą platformę i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) 
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — platforma korzysta z Facebook Pixel, czyli narzędzia które umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklamy. By to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o akceptację naszej Polityki Prywatności, której nieodłącznym elementem jest opisana tutaj Polityka Cookies. Taka akceptacja oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies w sposób i dla celów wyżej opisanych. Jeżeli nie życzysz sobie używania cookies i nie wyrażasz takiej zgody, a jednak chcesz korzystać z naszych usług,  zmień ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszych usług i wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej platformy. 

W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia platormy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.