Regulamin – Instafota

R E G U L A M I N

Serwisu internetowego „Instafota.pl”

(obowiązuje od 1-12-2019)

Ilekroć poniżej używa się pojęcia:

 1. Progresion – należy przez to rozumieć Progresion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-831) przy ul. Twardej 44; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł opłaconym w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000786204; NIP: 5272893233; REGON: 383354706.
 2. Serwis – należy przez to rozumieć należącą do Progresion stronę internetową pod adresem www.instafota.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część.
 3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Preset – należy przez to rozumieć pliki cyfrowe umożliwiające nadanie zdjęciom określonej estetyki i nasycenia barwami.
 5. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, której przedmiotem jest Preset.
 6. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu Presetu w Serwisie.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, świadczenia usług przez Progresion, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.instafota.pl.
 3. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego, chyba że zakup dokonywany jest ze środków pieniężnych pozostających w wyłącznej dyspozycji tych osób. W wypadkach wątpliwych Progresion może zażądać przedstawienia ww. zgody opiekuna prawnego na piśmie.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Presety stanowią własność intelektualną Progresion i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik dokonuje zakupu Presetu zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za Preset.
 4. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany w Serwisie.
 5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 6. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostaje przekierowany na podstronę, na której dostępny będzie link umożliwiający pobranie zakupionego Presetu. Link ten zostanie także wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik otrzyma instrukcję postępowania w celu prawidłowej instalacji Presetu i korzystania z niego.

§ 4

Zasady korzystania z usługi

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika Presetu jest nieograniczony w czasie.
 2. Do korzystania z Presetu niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Lightroom CC.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej. Progresion zaleca stosowanie przeglądarek Firefox i Chrome.
 4. Użytkownik nabywa Preset wyłącznie dla własnego, osobistego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie Presetu osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Progresion do żądania zwrotu uzyskanych przez Użytkownika korzyści, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Progresion podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych w Serwisie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Progresion rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.

 1. Progresion nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność usługi, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Progresion nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Progresion zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub do innych koniecznych przerw technicznych. Progresion dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do Serwisu był trwały i niezakłócony.
 2. Progresion zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Progresion, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu.
 3. W zakresie korzystania z Seriwsu i zakupionych Presetów Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownik po opłaceniu Presetu, otrzymuje do niego do razu dostęp, gdyż Progresion spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Preset jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: pomoc@instafota.pl lub pocztą na adres Progresion Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.
 2. Progresion zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Progresion podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 4. Indywidualne efekty zastosowania Presetu na zdjęciach mogą odbiegać od siebie w zależności od jakości zdjęcia, parametrów lub ustawień aparatu, z którego było wykonywane jak i z uwagi na właściwości urządzenia końcowego, na którym jest wyświetlane. W celu optymalizacji pożądanego efektu zaleca się edytowanie i poprawienie zdjęcia w programie Lightroom CC lub innym tego rodzaju programie wybranym przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz w dostępie do Presetów na adres  e-mail: pomoc@instafota.pl lub pocztą na adres Progresion Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2019 roku.
 2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia Serwisu, udostępniania Presetów lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Progresion zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O zmianie Regulaminu Progresion może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Progresion dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Progresion a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.